افسران - آخرش جاموندم :(
می گویم از کنار زیارت نرفته ها
بالا گرفته کار ها

اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا
این است روزگار زیارت نرفته ها

امسال اربعین همه رفتند و مانده بود
هیات در انحصار زیارت نرفته ها

انگار بین هیات ما هم نشسته بود
به انتظار زیارت نرفته ها

در روز اربعین همه ما را شناختند
با نام مستعار "زیارت نرفته ها"

اما هزار مرتبه شکر خدا که هست
در اختیار زیارت نرفته ها

قسمت آنان که رفته اند
قرار زیارت نرفته ها

غم می خورم برای دل که هست
تنها طلایه دار زیارت نرفته ها

گفتند شاعران همه از حال زائران
این هم به افتخار زیارت نرفته ها