افسران -  پای آنکه گفت "انقلابی ام" می ایستیم تا آنکه گفت "حقوقدانم" نتواند میهن و انقلاب را حراج کند.