حاج امینی امیر

به افتخار مادرم كه ارادت خاصی به شهید حاج امینی دارد